Polityka prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów z siedzibą w Wilkasach przy ul. Olsztyńskiej 29. Może się z Pan/Pani
  z Nami kontaktować poprzez numer telefonu
  87 428 02 84 lub adres email gwilkasy1@wp.pl

 2. możesz się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu 22 350 0140 bądź adresem e-mail: support@inbase.pl

 3. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:

  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;

  2. Realizacji zadań oświatowych;

  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;

  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;

  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

 4. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

 5. Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.

 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67)
  .

 9. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  3. przenoszenia swoich danych osobowych,

  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.

 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w tym profilowaniu.

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.